หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรีย [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมถนน คสล. ซอย 2 [ 20 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 6 ตัด ซอย 7 [ 11 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้าน นายอำนวย ศักดิ์ส [ 6 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กระดานไวท์บอร์ด (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเร [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุน [ 18 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
 
 
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2565  [ 10 พ.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 พ.ค. 2565 ]  
 การแก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
 ประเด็นข้อซักถามของ อปท. ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 5 พ.ค. 2565 ]  
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 2/2565  [ 3 พ.ค. 2565 ]  
  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
  ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ “การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม”  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
 ข้อเสนอการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
 ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนของ ทม.ยโสธร จ.ยโสธร  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 3/2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2565  [ 22 เม.ย. 2565 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนมีนาคม 2565  [ 22 เม.ย. 2565 ]  
 สรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  [ 21 เม.ย. 2565 ]  
 การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  [ 19 เม.ย. 2565 ]  
 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2565 ]  
 การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 เม.ย. 2565 ]  
 ขอส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 8 เม.ย. 2565 ]  
 
 
ทต.พญาเม็งราย ในวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพญาเม็งราย [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงพางคำ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่่ 1)ประจำปี พ. [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพญาเม็งรายโดย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุ [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 นาย ธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศมนตรีตำบลพญาเม็งร [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพญาเม็งรายโดย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล น [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยการนำของ นาย ธนภัทร กันเ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดย นาย ธนภัทร กันเขี่ยสก [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.พญาเม็งราย ขอความร่วมมือประชาชนทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเท [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
 
 


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ กระดานไวท์บอร์ด (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก 2 บานเปิด (แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเร [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดภัยจากโรคพิษสุน [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0043 โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย (งานสุขาภิบาลแล [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้พักคอย แบบ 4 ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด (งานป้องกันและบรรเท [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 ลูก วัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ Hatari 16 นิ้ว 2 เครื่อง แผนงานการศึ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุการเกษตร แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธี [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุสำนักงาน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะ [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย จ้างเหมาบริการ (งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและงานที่เกี่ยวข้อง) เทศบาลตำบลพญาเม [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย จ้างเหมาบริการเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานเขียนแบบออกแบบ และงานด้านการโ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ตามขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉ [ 12 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก) จำนวน ๑ เครื [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.พญาเม็งราย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ ตู้ (ตามขอบเขตของงานหรือรายละเอ [ 11 พ.ค. 2565 ]ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการบุคคลกรเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานกองการศึกษา ด้านเอกสาร งานธุรการ [ 11 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์  
 

วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ  
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 644,419 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ