หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเวียงพางคำ
ศาสนสถานในชุมชนเวียงพางคำ
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
   
  นายฉัตรชัย ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเ [ 5 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 7 บ้านป่ายางผาแตก [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 104 
 
 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารกองคลัง [ 22 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 21 
ประชาสัมพันธ์ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเปลี่ยนหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 29 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 73 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 


ซื้อวัสดุเชื้ื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเชื้ื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6199 เชียงราย งานสุขาภิบาลและ [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตักหน้าขุุดหลัง JCB หมายเลขครุภัณฑ์018-55-0001 โดยวิธีเฉพ [ 30 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว414  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว365  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570) กสว. มท 0820.3/ว401 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว390  [ 30 ม.ค. 2566 ]
แนวทางการเบิกจ่ายค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว355  [ 30 ม.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว397  [ 30 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนมกราคม 2566  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 12/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565  [ 30 ม.ค. 2566 ]    
 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2566  [ 23 ม.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565  [ 20 ม.ค. 2566 ]  
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 18 ม.ค. 2566 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 17 ม.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565  [ 12 ม.ค. 2566 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2565  [ 6 ม.ค. 2566 ]  
 การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565  [ 28 ธ.ค. 2565 ]  
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคาหลวงแร่ งวดที่ 4/2565  [ 27 ธ.ค. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัยพ์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 27 ธ.ค. 2565 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 21 ธ.ค. 2565 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่ อปท. ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.  [ 16 ธ.ค. 2565 ]  
 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 11/2565  [ 15 ธ.ค. 2565 ]  
 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 15 ธ.ค. 2565 ]  
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  [ 6 ธ.ค. 2565 ]  
 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการขยะและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ มท.  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2565  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2565  [ 1 ธ.ค. 2565 ]  
 
 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเทลาน คสล. ข้ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/256 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ทต.เวียงพางคำ ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ก [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
ทต.เวียงพางคำ เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พใศ2566 (ไตรมาสที่ 2) [ 11 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลีย [ 9 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 28 
ทต.เวียงพางคำ ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ [ 6 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ทต.เวียงพางคำ ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคารเ [ 5 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 23 
ทต.เวียงพางคำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบา [ 3 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ทต.เม็งราย ร่างเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชล [ 28 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลางและการกำหนดราคากลาง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร [ 27 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 44 
ทต.เวียงพางคำ ช่วยเหลือติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้แก่บ้านผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ [ 23 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
 
 


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุเชื้ื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุเชื้ื้อเพลิงและหล่อลื่น หมายเลขทะเบียน 82-2097 เชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6199 เชียงราย งานสุขาภิบาลและ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถตักหน้าขุุดหลัง JCB หมายเลขครุภัณฑ์018-55-0001 โดยวิธีเฉพ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายโครงการ ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและระยะเวลาจัดเก็บ [ 30 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถุงหมึกพิมพ์ (lnk T [ 25 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อวัสดุป้องกันและควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ทั้ง [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด เขตพื้นท [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด เขตพื้นท [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อถ้วยรางวัล (โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด เขตพื้นที่เทศบาลต [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย จ้างเหมาจัดสถานที่และดูแลสนามจัดการแข่งขันและพิธีเปิด/ปิด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแล [ 24 ม.ค. 2566 ]


ทต.เม็งราย ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ได้แก่เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemel หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-005 [ 17 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๖ ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ [ 13 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเลียบคลองชลประทาน RMC๑ บริเวณข้างสถานีไฟฟ้า บ้านป่ายา [ 13 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๒ (ชุมชนบ้านใหม่) บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ที่ ๕ [ 13 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๗/๑ บ้านผาหมี หมู่ที่ ๖ [ 13 ม.ค. 2566 ]


ทต.เวียงพางคำ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตั้งแต่ปากทางบ้านผาห [ 13 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยว
 
 

ดอกไม้ประดิษฐ์  
 

วัดป่าเหมือด ต.เวียงพางคำ  
 
 
 
 
ระบบสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศภายในเทศบาล
ระบบสารสนเทศกรมฯ
องค์ความรู้ที่ควรทราบ
ข้อมูลสารสนเทศเทศบาล
         
         
         
   
         
         
     
         
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ ทต.เวียงพางคำ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
LINK ที่น่าสนใจ
NAX solution  
เว็บไซต์เพื่่อท้องถิ่นไทย  
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 10 มี.ค. 2565
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 1,443,428 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทต.เวียงพางคำ

facebook
ทต.เวียงพางคำ
ทต.เวียงพางคำ