หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ
 
รองนายก ทต.
 
รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.
 
เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภา เทศบาลตำบล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
   
 
- งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำปี
- งานการตรวจสอบความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน
การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงิน
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษา
หลักฐานการเงิน การบัญชี
- งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สินการเก็บรักษาพัสดุและ
ทรัพย์สิน
- งานตรวจสอบการทำประโยชน์
จากทรัพย์สินของเทศบาล
- งานตรวจสอบ ติดตามและ
การประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานโครงการให้เป็นไป
ตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่กำหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และประหยัด
- งานวิเคราะห์ และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่า
ในการใช้ทรัพยากรของส่วน
ราชการต่าง ๆ
- งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานรับตรวจ
- งานรายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ
ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วย
รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
กองคลัง
 
- งานธุรการ
- งานเลขานุการของนายก ทต.,รองนายก ทต. ที่ปรึกษานายกทต. และเลขานุการนายก ทต.
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- งานกิจการขนส่ง
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
1. ฝ่ายอำนวยการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานการเจ้าหน้าที่
2. ฝ่ายปกครอง
- งานนิติการและการพาณิชย์
- งานการเลือกตั้ง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานรักษาความสงบ
3. กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
- งานให้บริการด้านสาธารณสุข
- งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
- งานหลักประกันสุขภาพ
- งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
- งานสุขาภิบาลชุมชน
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานบริการและพัฒนาระบบ
จัดการมูลฝอย
- งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล
4. กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานนโยบายและแผนงาน
- งานงบประมาณและเงินอุดหนุน
- งานยุทธศาสตร์และแผนงาน
- งานตรวจติดตามและประเมินผล

 
- งานธุรการ
- งานบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานบำเหน็จบำนาญ
- งานพัฒนารายได้
- งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
 
กองการศึกษา
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานควบคุมอาคาร
- งานผังเมือง
- งานการโยธา
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานสาธารณูปโภค
- งานสำรวจและออกแบบ
- งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง
- งานควบคุมการก่อสร้าง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
   
   
   
   
   
   
 
- งานธุรการ
- งานแผนงานและโครงการ
- งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจกรรมศึกษาและเยาวชน
- งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ
1. ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานกิจการโรงเรียน
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานวิชาการ
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
และพนักงานจ้างสังกัดสถานศึกษา
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 053-646-569
 
เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-646-569 โทรสาร : 053-646-569
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
จำนวนผู้เข้าชม 2,370,571 เริ่มนับ 10 มี.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10